ایران‌ به خاطر خشنودی آمریکا یا اروپا از برنامه موشکی خود دست نمی‌کشد

ایران‌ به خاطر خشنودی آمریکا یا اروپا از برنامه موشکی خود دست نمی‌کشد
سفیر سابق فرانسه در تهران در اظهار نظری اذعان داشت که ایران به‌خاطر واشنگتن یا اروپا دست از توانمندی موشکی خود نخواهد کشید.

ایران‌ به خاطر خشنودی آمریکا یا اروپا از برنامه موشکی خود دست نمی‌کشد

سفیر سابق فرانسه در تهران در اظهار نظری اذعان داشت که ایران به‌خاطر واشنگتن یا اروپا دست از توانمندی موشکی خود نخواهد کشید.
ایران‌ به خاطر خشنودی آمریکا یا اروپا از برنامه موشکی خود دست نمی‌کشد