ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخت/کشتی‌گیر رژیم غاصب صاحب مدال شد

ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخت/کشتی‌گیر رژیم غاصب صاحب مدال شد
علیرضا کریمی مقابل نماینده اسرائیل کشتی نگرفت.

ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخت/کشتی‌گیر رژیم غاصب صاحب مدال شد

علیرضا کریمی مقابل نماینده اسرائیل کشتی نگرفت.
ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخت/کشتی‌گیر رژیم غاصب صاحب مدال شد