ایران اقدام تروریستى امروز در شهر العریش مصر را به شدت محکوم کرد

ایران اقدام تروریستى امروز در شهر العریش مصر را به شدت محکوم کرد
سخنگوى وزارت خارجه ایران اقدام تروریستى صبح امروز (جمعه) در شهر العریش مصر را به شدت محکوم کرد.

ایران اقدام تروریستى امروز در شهر العریش مصر را به شدت محکوم کرد

سخنگوى وزارت خارجه ایران اقدام تروریستى صبح امروز (جمعه) در شهر العریش مصر را به شدت محکوم کرد.
ایران اقدام تروریستى امروز در شهر العریش مصر را به شدت محکوم کرد