ایران برنده و آمریکا بازنده تنش بین امارات و قطر خواهند بود

ایران برنده و آمریکا بازنده تنش بین امارات و قطر خواهند بود
تحلیلگران و دیپلمات‌های غربی پیش‌بینی کردند که در بحران بین امارات و قطر منافع امنیتی و راهبردی آمریکا به خطر افتاده و ایران از این موضوع بهره می‌برد.

ایران برنده و آمریکا بازنده تنش بین امارات و قطر خواهند بود

تحلیلگران و دیپلمات‌های غربی پیش‌بینی کردند که در بحران بین امارات و قطر منافع امنیتی و راهبردی آمریکا به خطر افتاده و ایران از این موضوع بهره می‌برد.
ایران برنده و آمریکا بازنده تنش بین امارات و قطر خواهند بود