ایران سامانه‌های پدافند موشکی S-300 را عملیاتی کرده است

ایران سامانه‌های پدافند موشکی S-300 را عملیاتی کرده است
آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون گزارش داد که ایران سامانه‌های پدافند موشکی S-300 را عملیاتی کرده و این مسئله نگرانی مقامات آمریکا و اسرائیل را درپی داشته است.

ایران سامانه‌های پدافند موشکی S-300 را عملیاتی کرده است

آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون گزارش داد که ایران سامانه‌های پدافند موشکی S-300 را عملیاتی کرده و این مسئله نگرانی مقامات آمریکا و اسرائیل را درپی داشته است.
ایران سامانه‌های پدافند موشکی S-300 را عملیاتی کرده است