ایران قهرمان کشتی آزاد جام بین‌المللی تختی شد

ایران قهرمان کشتی آزاد جام بین‌المللی تختی شد
تیم کشتی آزاد ایران به مقام قهرمانی مسابقات کشتی آزاد جام بین‌المللی تختی دست یافت.

ایران قهرمان کشتی آزاد جام بین‌المللی تختی شد

تیم کشتی آزاد ایران به مقام قهرمانی مسابقات کشتی آزاد جام بین‌المللی تختی دست یافت.
ایران قهرمان کشتی آزاد جام بین‌المللی تختی شد