ایران و ترکیه، پایانه مرزی احداث کردند

ایران و ترکیه، پایانه مرزی احداث کردند
ایرنا نوشت: احداث پایانه مرزی تازه ای در کاپی کوی ترکیه نقطه مقابل مرز رازی جمهوری اسلامی ایران، طی مراسمی با حضور بلند تفنگچی وزیر گمرکات و بازرگانی ترکیه و مقامات مرزی کشورمان در نقطه صفر مرزی برگزار شد.

ایران و ترکیه، پایانه مرزی احداث کردند

ایرنا نوشت: احداث پایانه مرزی تازه ای در کاپی کوی ترکیه نقطه مقابل مرز رازی جمهوری اسلامی ایران، طی مراسمی با حضور بلند تفنگچی وزیر گمرکات و بازرگانی ترکیه و مقامات مرزی کشورمان در نقطه صفر مرزی برگزار شد.
ایران و ترکیه، پایانه مرزی احداث کردند

شهر خبر