ایران و مالزی در میدان نفتی

ایران و مالزی در میدان نفتی
ایرنا نوشت: تفاهمنامه همکاری مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران و پتروناس مالزی برای مطالعه 2 میدان نفتی آزادگان جنوبی و چشمه خوش در غرب کشور امضا شد.

ایران و مالزی در میدان نفتی

ایرنا نوشت: تفاهمنامه همکاری مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران و پتروناس مالزی برای مطالعه 2 میدان نفتی آزادگان جنوبی و چشمه خوش در غرب کشور امضا شد.
ایران و مالزی در میدان نفتی