ایران و کوبا یادداشت تفاهم امضا کردند | وزیر خارجه کوبا به ظریف تبریک گفت

ایران و کوبا یادداشت تفاهم امضا کردند | وزیر خارجه کوبا به ظریف تبریک گفت
دکتر ظریف در اولین ایستگاه سفر یک هفته ای خود صبح دوشنبه وارد هاوانا پایتخت کوبا شد.

ایران و کوبا یادداشت تفاهم امضا کردند | وزیر خارجه کوبا به ظریف تبریک گفت

دکتر ظریف در اولین ایستگاه سفر یک هفته ای خود صبح دوشنبه وارد هاوانا پایتخت کوبا شد.
ایران و کوبا یادداشت تفاهم امضا کردند | وزیر خارجه کوبا به ظریف تبریک گفت

قدیر نیوز