ایران کنترل عملیاتی بخشی از بندر چابهار را به هند اجاره داد

ایران کنترل عملیاتی بخشی از بندر چابهار را به هند اجاره داد
ایران کنترل عملیاتی بندر شهید بهشتی، فاز یک بندر چابهار در سواحل شرقی این کشور را به مدت 18 ماه به هند اجاره داد.

ایران کنترل عملیاتی بخشی از بندر چابهار را به هند اجاره داد

ایران کنترل عملیاتی بندر شهید بهشتی، فاز یک بندر چابهار در سواحل شرقی این کشور را به مدت 18 ماه به هند اجاره داد.
ایران کنترل عملیاتی بخشی از بندر چابهار را به هند اجاره داد