اینجا «محرومیت» حرف اول را می‌زند

اینجا «محرومیت» حرف اول را می‌زند
محرومیت واژه آشنایی است، برای کودکانی که با آن زاده می‌شوند، قد می‌کشند و زندگی می‌کنند و بالاخره پیر می‌شوند و این ارث را برای فرزندانشان به یادگار می‌گذارند.

اینجا «محرومیت» حرف اول را می‌زند

محرومیت واژه آشنایی است، برای کودکانی که با آن زاده می‌شوند، قد می‌کشند و زندگی می‌کنند و بالاخره پیر می‌شوند و این ارث را برای فرزندانشان به یادگار می‌گذارند.
اینجا «محرومیت» حرف اول را می‌زند