اینفوگرافیک | افزایش صادرات بخش معدن در تابستان امسال

اینفوگرافیک | افزایش صادرات بخش معدن در تابستان امسال
در اینفوگرافیک زیر رشد 70 درصدی صادرات بخش معدن در تابستان سال 1396 را می‌بینید.

اینفوگرافیک | افزایش صادرات بخش معدن در تابستان امسال

در اینفوگرافیک زیر رشد 70 درصدی صادرات بخش معدن در تابستان سال 1396 را می‌بینید.
اینفوگرافیک | افزایش صادرات بخش معدن در تابستان امسال