اینفوگرافیک | توزیع ۲۶ میلیون لیتر بنزین رایگان در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

اینفوگرافیک | توزیع ۲۶ میلیون لیتر بنزین رایگان در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
در اینفوگرافیک زیر توزیع ۲۶ میلیون لیتر بنزین رایگان در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه را می‌بینید.

اینفوگرافیک | توزیع ۲۶ میلیون لیتر بنزین رایگان در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

در اینفوگرافیک زیر توزیع ۲۶ میلیون لیتر بنزین رایگان در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه را می‌بینید.
اینفوگرافیک | توزیع ۲۶ میلیون لیتر بنزین رایگان در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه