این «لودریان» است که باید به نگرانی‌های ایران پاسخ دهد

این «لودریان» است که باید به نگرانی‌های ایران پاسخ دهد
وزیر امور خارجه فرانسه، به جای طرح نگرانی‌های پاریس درباره برنامه دفاع موشکی ایران بهتر است به نگرانی‌های تهران و حمایت‌های فرانسه از گروهک تروریستی منافقین پاسخ دهد.

این «لودریان» است که باید به نگرانی‌های ایران پاسخ دهد

وزیر امور خارجه فرانسه، به جای طرح نگرانی‌های پاریس درباره برنامه دفاع موشکی ایران بهتر است به نگرانی‌های تهران و حمایت‌های فرانسه از گروهک تروریستی منافقین پاسخ دهد.
این «لودریان» است که باید به نگرانی‌های ایران پاسخ دهد