ایوبی از ادامه همکاری با وزیر ارشاد خبر داد

ایوبی از ادامه همکاری با وزیر ارشاد خبر داد
ایسنا: رییس سازمان سینمایی اعلام کرد: طبق صحبتی که با وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتم، قرارمان بر ادامه همکاری است.

ایوبی از ادامه همکاری با وزیر ارشاد خبر داد

ایسنا: رییس سازمان سینمایی اعلام کرد: طبق صحبتی که با وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتم، قرارمان بر ادامه همکاری است.
ایوبی از ادامه همکاری با وزیر ارشاد خبر داد

دانلود بیتالک