بارزانی چگونه قافیه را باخت

بارزانی چگونه قافیه را باخت
روزنامه العرب چاپ لندن نوشت، محاسبات اشتباه بارزانی درباره همه پرسی منطقه کردستان عراق سابقه این رهبر کهنه کار را نابود و ارکان حکومت العبادی در بغداد را تقویت کرد.

بارزانی چگونه قافیه را باخت

روزنامه العرب چاپ لندن نوشت، محاسبات اشتباه بارزانی درباره همه پرسی منطقه کردستان عراق سابقه این رهبر کهنه کار را نابود و ارکان حکومت العبادی در بغداد را تقویت کرد.
بارزانی چگونه قافیه را باخت