بازار سکه تشنه سکه است/ بی‌عملی بانک مرکزی با وجود وظایف قانونی

بازار سکه تشنه سکه است/ بی‌عملی بانک مرکزی با وجود وظایف قانونی
با وجود نیاز شدید بازار به عرضه سکه و حباب ایجاد شده در بازار و صراحت ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی مبنی بر وظیفه بانک مرکزی در حوزه نظارت بر معاملات و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات، بانک مرکزی تاکنون هیچ اقدامی برای کنترل بازار نکرده است.

بازار سکه تشنه سکه است/ بی‌عملی بانک مرکزی با وجود وظایف قانونی

با وجود نیاز شدید بازار به عرضه سکه و حباب ایجاد شده در بازار و صراحت ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی مبنی بر وظیفه بانک مرکزی در حوزه نظارت بر معاملات و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات، بانک مرکزی تاکنون هیچ اقدامی برای کنترل بازار نکرده است.
بازار سکه تشنه سکه است/ بی‌عملی بانک مرکزی با وجود وظایف قانونی