بازبینی فیلم کمیسیون امنیت، صحت اظهارات کریمی‌قدوسی را تأیید کرد

بازبینی فیلم کمیسیون امنیت، صحت اظهارات کریمی‌قدوسی را تأیید کرد
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: بازبینی فیلم جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه صحت اظهارات عضو این کمیسیون در خصوص صحبت‌های وزیر امور خارجه را تأیید کرد.

بازبینی فیلم کمیسیون امنیت، صحت اظهارات کریمی‌قدوسی را تأیید کرد

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: بازبینی فیلم جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه صحت اظهارات عضو این کمیسیون در خصوص صحبت‌های وزیر امور خارجه را تأیید کرد.
بازبینی فیلم کمیسیون امنیت، صحت اظهارات کریمی‌قدوسی را تأیید کرد