بازتعریف نقش اجتماعی «زن» با پیروزی انقلاب اسلامی/ تثبیت و نهادینه‌سازی «الگوی زن مسلمان»

بازتعریف نقش اجتماعی «زن» با پیروزی انقلاب اسلامی/ تثبیت و نهادینه‌سازی «الگوی زن مسلمان»
هرچند پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی موانعی برای حضور بیشتر زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد، اما هویت‌یابی زنان ایرانی فارغ از جنسیت را می‌توان مهم‌ترین دستاورد این سال ها برای نیمی از جامعه ایرانی عنوان کرد.

بازتعریف نقش اجتماعی «زن» با پیروزی انقلاب اسلامی/ تثبیت و نهادینه‌سازی «الگوی زن مسلمان»

هرچند پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی موانعی برای حضور بیشتر زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد، اما هویت‌یابی زنان ایرانی فارغ از جنسیت را می‌توان مهم‌ترین دستاورد این سال ها برای نیمی از جامعه ایرانی عنوان کرد.
بازتعریف نقش اجتماعی «زن» با پیروزی انقلاب اسلامی/ تثبیت و نهادینه‌سازی «الگوی زن مسلمان»