بازداشت 21 نفر در استانبول به اتهام همکاری با عوامل کودتا

بازداشت 21 نفر در استانبول به اتهام همکاری با عوامل کودتا
21 نفر در استانبول به اتهام عضویت در سازمان گولن و همکاری با عاملین کودتای نافرجام 2016 بازداشت شدند.

بازداشت 21 نفر در استانبول به اتهام همکاری با عوامل کودتا

21 نفر در استانبول به اتهام عضویت در سازمان گولن و همکاری با عاملین کودتای نافرجام 2016 بازداشت شدند.
بازداشت 21 نفر در استانبول به اتهام همکاری با عوامل کودتا