بازداشت 60 مقام امنیتی سابق ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا

بازداشت 60 مقام امنیتی سابق ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا
60 مقام امنیتی سابق ترکیه در استان‌های مختلف این کشور به اتهام ارتباط با کودتا بازداشت شدند.

بازداشت 60 مقام امنیتی سابق ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا

60 مقام امنیتی سابق ترکیه در استان‌های مختلف این کشور به اتهام ارتباط با کودتا بازداشت شدند.
بازداشت 60 مقام امنیتی سابق ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا