بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه نیازمند بودجه از ردیف ملی است

بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه نیازمند بودجه از ردیف ملی است
استاندار کرمانشاه گفت: برای بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه نیازمند اختصاص بودجه از ردیف ملی هستیم.

بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه نیازمند بودجه از ردیف ملی است

استاندار کرمانشاه گفت: برای بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه نیازمند اختصاص بودجه از ردیف ملی هستیم.
بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه نیازمند بودجه از ردیف ملی است