بازنشستگان تامین اجتماعی برای انصراف از بیمه عمر و تکمیلی صبر کنند

بازنشستگان تامین اجتماعی برای انصراف از بیمه عمر و تکمیلی صبر کنند
بازنشستگان تامین اجتماعی که تمایل به انصراف از ییمه تکمیلی و عمر دارند باید تا قرارداد سال جدید صبر کنند.

بازنشستگان تامین اجتماعی برای انصراف از بیمه عمر و تکمیلی صبر کنند

بازنشستگان تامین اجتماعی که تمایل به انصراف از ییمه تکمیلی و عمر دارند باید تا قرارداد سال جدید صبر کنند.
بازنشستگان تامین اجتماعی برای انصراف از بیمه عمر و تکمیلی صبر کنند

فروش بک لینک