بازنگری رشته‌ها در تمام مقاطع بر اساس طرح آمایش آموزش عالی/ حرکت دانشگاه‌ها به سمت ماموریت‌گرایی

بازنگری رشته‌ها در تمام مقاطع بر اساس طرح آمایش آموزش عالی/ حرکت دانشگاه‌ها به سمت ماموریت‌گرایی
وزیر علوم با اشاره به حرکت دانشگاه‌ها به سمت ماموریت‌گرایی، گفت: دانشگاه‌ها رشته‌های خود را براساس نیاز منطقه و استان راه‌اندازی می‌کنند و بازبینی رشته‌ها نیز در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

بازنگری رشته‌ها در تمام مقاطع بر اساس طرح آمایش آموزش عالی/ حرکت دانشگاه‌ها به سمت ماموریت‌گرایی

وزیر علوم با اشاره به حرکت دانشگاه‌ها به سمت ماموریت‌گرایی، گفت: دانشگاه‌ها رشته‌های خود را براساس نیاز منطقه و استان راه‌اندازی می‌کنند و بازبینی رشته‌ها نیز در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
بازنگری رشته‌ها در تمام مقاطع بر اساس طرح آمایش آموزش عالی/ حرکت دانشگاه‌ها به سمت ماموریت‌گرایی