بازگشت پدیده به صف مدعیان با شکست نفت

بازگشت پدیده به صف مدعیان با شکست نفت
تیم فوتبال پدیده مشهد موفق شد نفت تهران را شکست دهد.

بازگشت پدیده به صف مدعیان با شکست نفت

تیم فوتبال پدیده مشهد موفق شد نفت تهران را شکست دهد.
بازگشت پدیده به صف مدعیان با شکست نفت