بازیگر زن سینما: جامعه برخورد مناسبی با افراد خاص ندارد / «حریر» دغدغۀ همیشگی من بوده است

بازیگر زن سینما: جامعه برخورد مناسبی با افراد خاص ندارد / «حریر» دغدغۀ همیشگی من بوده است
میزان نوشت: ژاکلین آواره گفت: بار اول که با متن «حریر» رو به رو شدم بی نهایت جذب اثر بودم. همه چیز برای من عالی بود حتی فیلمنامه را نخوانده منتظر این نقش بودم و وقتی فیلمنامه را خواندم تمام انتظاراتم درباره این نقش بر آورده شد.

بازیگر زن سینما: جامعه برخورد مناسبی با افراد خاص ندارد / «حریر» دغدغۀ همیشگی من بوده است

میزان نوشت: ژاکلین آواره گفت: بار اول که با متن «حریر» رو به رو شدم بی نهایت جذب اثر بودم. همه چیز برای من عالی بود حتی فیلمنامه را نخوانده منتظر این نقش بودم و وقتی فیلمنامه را خواندم تمام انتظاراتم درباره این نقش بر آورده شد.
بازیگر زن سینما: جامعه برخورد مناسبی با افراد خاص ندارد / «حریر» دغدغۀ همیشگی من بوده است

مجله اتومبیل