بانکداری ایران نه غربی است، نه شرقی و نه اسلامی/ کجای دنیا تعیین نرخ سود را به بازار می‌سپارند؟

بانکداری ایران نه غربی است، نه شرقی و نه اسلامی/ کجای دنیا تعیین نرخ سود را به بازار می‌سپارند؟
یک متخصص پول و بانک با بیان اینکه مدل طراحی شده توسط شهید صدر براساس بانکداری سرمایه‌گذاری بوده است، گفت: نویسندگان قانون با استفاده از کتاب وی برای همه بانک‌ها فقط یک قانون نوشتند و به همین دلیل هم‌اکنون بانکداری ما نه غربی است، نه شرقی و نه اسلامی.

بانکداری ایران نه غربی است، نه شرقی و نه اسلامی/ کجای دنیا تعیین نرخ سود را به بازار می‌سپارند؟

یک متخصص پول و بانک با بیان اینکه مدل طراحی شده توسط شهید صدر براساس بانکداری سرمایه‌گذاری بوده است، گفت: نویسندگان قانون با استفاده از کتاب وی برای همه بانک‌ها فقط یک قانون نوشتند و به همین دلیل هم‌اکنون بانکداری ما نه غربی است، نه شرقی و نه اسلامی.
بانکداری ایران نه غربی است، نه شرقی و نه اسلامی/ کجای دنیا تعیین نرخ سود را به بازار می‌سپارند؟