باید با به راه انداختن جنگ‌های قومی، ایران را تجزیه کرد

باید با به راه انداختن جنگ‌های قومی، ایران را تجزیه کرد
تحلیلگر ارشد نظامی رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده است که اسرائیل باید با شعله‌ور کردن جنگ داخلی،‌ ایران را تجزیه کرده و در نهایت این کشور را نابود کنند.

باید با به راه انداختن جنگ‌های قومی، ایران را تجزیه کرد

تحلیلگر ارشد نظامی رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده است که اسرائیل باید با شعله‌ور کردن جنگ داخلی،‌ ایران را تجزیه کرده و در نهایت این کشور را نابود کنند.
باید با به راه انداختن جنگ‌های قومی، ایران را تجزیه کرد