باید با لطمه به عفت عمومی در فضای مجازی برخورد شود/دادستانی ورود کند بنده حمایت می کنم

باید با لطمه به عفت عمومی در فضای مجازی برخورد شود/دادستانی ورود کند بنده حمایت می کنم
وزیر کشور گفت: در بحث فضای مجازی آنچه که به مبانی اخلاقی، عفت عمومی و حتی انحرافات در حوزه های اعتقادی و فکری و حتی در مواردی که تهمت ها در حوزه سیاسی مطرح می شود و لطمه وارد می‌کند باید برخورد شود.

باید با لطمه به عفت عمومی در فضای مجازی برخورد شود/دادستانی ورود کند بنده حمایت می کنم

وزیر کشور گفت: در بحث فضای مجازی آنچه که به مبانی اخلاقی، عفت عمومی و حتی انحرافات در حوزه های اعتقادی و فکری و حتی در مواردی که تهمت ها در حوزه سیاسی مطرح می شود و لطمه وارد می‌کند باید برخورد شود.
باید با لطمه به عفت عمومی در فضای مجازی برخورد شود/دادستانی ورود کند بنده حمایت می کنم