با طرح جدید در بخش مسکن ۲۸۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد

با طرح جدید در بخش مسکن ۲۸۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد
رئیس‌جمهور گفت: پیش‌بینی ما این است که در بخش مسکن و با طرح جدید ۲۸۰ هزار شغل ایجاد شود.

با طرح جدید در بخش مسکن ۲۸۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد

رئیس‌جمهور گفت: پیش‌بینی ما این است که در بخش مسکن و با طرح جدید ۲۸۰ هزار شغل ایجاد شود.
با طرح جدید در بخش مسکن ۲۸۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد