با پیشنهاد دوستان به عرصه مسابقه برگشتم/ ضرورت توجه به پیشکسوتان قرآن کشور

با پیشنهاد دوستان به عرصه مسابقه برگشتم/ ضرورت توجه به پیشکسوتان قرآن کشور
حافظ روشندل قرآن کریم گفت: چند سال قبل نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی قرآن بودم و شرکت دوباره در مسابقات را دوست دارم و با پیشنهاد دوستان این‌بار در مسابقات روشندلان شرکت خواهم کرد.

با پیشنهاد دوستان به عرصه مسابقه برگشتم/ ضرورت توجه به پیشکسوتان قرآن کشور

حافظ روشندل قرآن کریم گفت: چند سال قبل نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی قرآن بودم و شرکت دوباره در مسابقات را دوست دارم و با پیشنهاد دوستان این‌بار در مسابقات روشندلان شرکت خواهم کرد.
با پیشنهاد دوستان به عرصه مسابقه برگشتم/ ضرورت توجه به پیشکسوتان قرآن کشور