ببر سیبری و خرس قطبی، نتیجه انتخابات آمریکا را پیش بینی کردند!

ببر سیبری و خرس قطبی، نتیجه انتخابات آمریکا را پیش بینی کردند!
ایرنا نوشت: همزمان با آغاز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، امروز سه شنبه مسئولان باغ وحشی در سیبری روسیه با استفاده از یک ببر و یک خرس قطبی اقدام به پیش بینی نتایج انتخابات کردند.

ببر سیبری و خرس قطبی، نتیجه انتخابات آمریکا را پیش بینی کردند!

ایرنا نوشت: همزمان با آغاز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، امروز سه شنبه مسئولان باغ وحشی در سیبری روسیه با استفاده از یک ببر و یک خرس قطبی اقدام به پیش بینی نتایج انتخابات کردند.
ببر سیبری و خرس قطبی، نتیجه انتخابات آمریکا را پیش بینی کردند!

دانلود تلگرام