بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا می‌تواند منجر به مناقشات منطقه‌ای شود

بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا می‌تواند منجر به مناقشات منطقه‌ای شود
رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفت: بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا می‌تواند منجر به مناقشات منطقه‌ای شود.

بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا می‌تواند منجر به مناقشات منطقه‌ای شود

رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفت: بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا می‌تواند منجر به مناقشات منطقه‌ای شود.
بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا می‌تواند منجر به مناقشات منطقه‌ای شود