بدهکاران کلان مدیران و هیات مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند/ خودداری بانک سرمایه از شکایت از بدهکار 1000 میلیاردی/ صدور ضمانت‌نامه های میلیاردی برای کارتن خواب ها/ برکناری مدیرسابق صندوق اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود

بدهکاران کلان مدیران و هیات مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند/ خودداری بانک سرمایه از شکایت از بدهکار 1000 میلیاردی/ صدور ضمانت‌نامه های میلیاردی برای کارتن خواب ها/ برکناری مدیرسابق صندوق اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود
جعفری دولت آبادی درباره آسیب شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، گفت: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است.

بدهکاران کلان مدیران و هیات مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند/ خودداری بانک سرمایه از شکایت از بدهکار 1000 میلیاردی/ صدور ضمانت‌نامه های میلیاردی برای کارتن خواب ها/ برکناری مدیرسابق صندوق اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود

جعفری دولت آبادی درباره آسیب شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، گفت: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است.
بدهکاران کلان مدیران و هیات مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند/ خودداری بانک سرمایه از شکایت از بدهکار 1000 میلیاردی/ صدور ضمانت‌نامه های میلیاردی برای کارتن خواب ها/ برکناری مدیرسابق صندوق اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود