بدهی‌های بانکی ذوب‌آهن با مطالبات تأمین اجتماعی تهاتر می‌شود

بدهی‌های بانکی ذوب‌آهن با مطالبات تأمین اجتماعی تهاتر می‌شود
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی گفت: تا سال آینده 30 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با بانک مرکزی تهاتر می‌شود تا مشکل بدهی‌های بانکی و تسهیلاتی شرکت‌های تابعه تأمین اجتماعی همچون ذوب‌آهن حل گردد.

بدهی‌های بانکی ذوب‌آهن با مطالبات تأمین اجتماعی تهاتر می‌شود

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی گفت: تا سال آینده 30 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با بانک مرکزی تهاتر می‌شود تا مشکل بدهی‌های بانکی و تسهیلاتی شرکت‌های تابعه تأمین اجتماعی همچون ذوب‌آهن حل گردد.
بدهی‌های بانکی ذوب‌آهن با مطالبات تأمین اجتماعی تهاتر می‌شود