بدهی انگلیس به ایران روزهای آینده به حساب بانک مرکزی منتقل می‌شود

بدهی انگلیس به ایران روزهای آینده به حساب بانک مرکزی منتقل می‌شود
سفیر ایران در لندن اعلام کرد، مبلغ بدهی انگلیس به کشورمان روزهای آینده به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد که نقطه پایانی بر این دعوای حقوقی ۴۰ ساله است.

بدهی انگلیس به ایران روزهای آینده به حساب بانک مرکزی منتقل می‌شود

سفیر ایران در لندن اعلام کرد، مبلغ بدهی انگلیس به کشورمان روزهای آینده به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد که نقطه پایانی بر این دعوای حقوقی ۴۰ ساله است.
بدهی انگلیس به ایران روزهای آینده به حساب بانک مرکزی منتقل می‌شود