برای احیای سنت فاطمی و بروز شخصیت زن مسلمان در اجتماع به پا خاسته‌ایم

برای احیای سنت فاطمی و بروز شخصیت زن مسلمان در اجتماع به پا خاسته‌ایم
جمعی از زنان کشور در نامه‌ای نوشتند: بدانید ما زنان آگاه این مرز و بوم تا توان داریم، همانگونه که مادرانمان در انقلاب و دوران دفاع مقدس برای احیای سنت فاطمی که همان بروز شخصیتی زن مسلمان در اجتماع بود به پا خاسته و دست از نبرد بر نمیداریم.

برای احیای سنت فاطمی و بروز شخصیت زن مسلمان در اجتماع به پا خاسته‌ایم

جمعی از زنان کشور در نامه‌ای نوشتند: بدانید ما زنان آگاه این مرز و بوم تا توان داریم، همانگونه که مادرانمان در انقلاب و دوران دفاع مقدس برای احیای سنت فاطمی که همان بروز شخصیتی زن مسلمان در اجتماع بود به پا خاسته و دست از نبرد بر نمیداریم.
برای احیای سنت فاطمی و بروز شخصیت زن مسلمان در اجتماع به پا خاسته‌ایم