برای مقابله با داعش باید با ایران همکاری کنیم/ آمریکا بزرگترین حامی تروریسم است

برای مقابله با داعش باید با ایران همکاری کنیم/ آمریکا بزرگترین حامی تروریسم است
فرماندار ایالت سند پاکستان گفت:حضور داعش در افغانستان زنگ خطری برای پاکستان و ایران است بنابراین دو کشور باید برای مبارزه با این گروه خطرناک اقدامات مشترک در نظر بگیرند.

برای مقابله با داعش باید با ایران همکاری کنیم/ آمریکا بزرگترین حامی تروریسم است

فرماندار ایالت سند پاکستان گفت:حضور داعش در افغانستان زنگ خطری برای پاکستان و ایران است بنابراین دو کشور باید برای مبارزه با این گروه خطرناک اقدامات مشترک در نظر بگیرند.
برای مقابله با داعش باید با ایران همکاری کنیم/ آمریکا بزرگترین حامی تروریسم است