برجام در منگنه آمریکا و اروپا؛ قاره سبز با «امتحان تاریخ» چه می‌کند؟

برجام در منگنه آمریکا و اروپا؛ قاره سبز با «امتحان تاریخ» چه می‌کند؟
ضرب‌الاجلی که رئیس‌جمهور آمریکا به کشورهای اروپایی برای اصلاح توافق هسته‌ای با ایران داده قاره سبز را در دو راهی یک تصمیم‌ سرنوشت‌ساز قرار داده است.

برجام در منگنه آمریکا و اروپا؛ قاره سبز با «امتحان تاریخ» چه می‌کند؟

ضرب‌الاجلی که رئیس‌جمهور آمریکا به کشورهای اروپایی برای اصلاح توافق هسته‌ای با ایران داده قاره سبز را در دو راهی یک تصمیم‌ سرنوشت‌ساز قرار داده است.
برجام در منگنه آمریکا و اروپا؛ قاره سبز با «امتحان تاریخ» چه می‌کند؟