برجام را «کامل اصلاح»کنید یا «کامل لغو»/ایران مانند ببری است که از قفس رها شده

برجام را «کامل اصلاح»کنید یا «کامل لغو»/ایران مانند ببری است که از قفس رها شده
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با این ادعا که برجام «بزرگراهی برای دستیابی ایران به غنی‌سازی بدون محدودیت» است، گفت: ترامپ باید این توافق را «به کلی اصلاح» یا «به کلی لغو» کند.

برجام را «کامل اصلاح»کنید یا «کامل لغو»/ایران مانند ببری است که از قفس رها شده

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با این ادعا که برجام «بزرگراهی برای دستیابی ایران به غنی‌سازی بدون محدودیت» است، گفت: ترامپ باید این توافق را «به کلی اصلاح» یا «به کلی لغو» کند.
برجام را «کامل اصلاح»کنید یا «کامل لغو»/ایران مانند ببری است که از قفس رها شده