برجام مسیری یک طرفه نیست/ادامه اجرای تعهدات ایران منوط به پایبندی سایر طرفها

برجام مسیری یک طرفه نیست/ادامه اجرای تعهدات ایران منوط به پایبندی سایر طرفها
نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد:برجام مسیری یک طرفه نیست و اجرای تعهدات از سوی ایران در صورتی می تواند ادامه یابد که همه طرف های برجام به اجرای کامل و بی قید و شرط تعهدات خود ادامه دهند.

برجام مسیری یک طرفه نیست/ادامه اجرای تعهدات ایران منوط به پایبندی سایر طرفها

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد:برجام مسیری یک طرفه نیست و اجرای تعهدات از سوی ایران در صورتی می تواند ادامه یابد که همه طرف های برجام به اجرای کامل و بی قید و شرط تعهدات خود ادامه دهند.
برجام مسیری یک طرفه نیست/ادامه اجرای تعهدات ایران منوط به پایبندی سایر طرفها