برخورد مثبت مردم بهترین خاطره‌ام از بازی در «ولایت عشق» است/ ولایت عشق همواره در اذهان مردم تداعی می‌شود

برخورد مثبت مردم بهترین خاطره‌ام از بازی در «ولایت عشق» است/ ولایت عشق همواره در اذهان مردم تداعی می‌شود
بازیگر نقش مأمون عباسی در مجموعه تلویزیونی «ولایت عشق» می‌گوید: برخورد مثبت مردم بهترین خاطره‌ام از بازی در ولایت عشق است و این مجموعه تلویزیونی همواره در اذهان مردم تداعی می‌شود.

برخورد مثبت مردم بهترین خاطره‌ام از بازی در «ولایت عشق» است/ ولایت عشق همواره در اذهان مردم تداعی می‌شود

بازیگر نقش مأمون عباسی در مجموعه تلویزیونی «ولایت عشق» می‌گوید: برخورد مثبت مردم بهترین خاطره‌ام از بازی در ولایت عشق است و این مجموعه تلویزیونی همواره در اذهان مردم تداعی می‌شود.
برخورد مثبت مردم بهترین خاطره‌ام از بازی در «ولایت عشق» است/ ولایت عشق همواره در اذهان مردم تداعی می‌شود