برخی انقلابی‌های دیروز، سینه‌چاک امروز آمریکا شده‌اند/ نسبت به عملکرد دولت فعلی نارضایتی عمومی وجود دارد/برخورد دوگانه دولت با منتقدان و رسانه‌ها

برخی انقلابی‌های دیروز، سینه‌چاک امروز آمریکا شده‌اند/ نسبت به عملکرد دولت فعلی نارضایتی عمومی وجود دارد/برخورد دوگانه دولت با منتقدان و رسانه‌ها
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: تنها ملی مذهبی‌های ابتدای انقلاب نیستند که سینه‌چاک آمریکا شدند، یک عده هم در ابتدا انقلابی بودند، در تسخیر لانه جاسوسی هم شرکت کردند ولی امروز ماهیت آنها تغییر کرده و سینه‌چاک آمریکا شده‌اند.

برخی انقلابی‌های دیروز، سینه‌چاک امروز آمریکا شده‌اند/ نسبت به عملکرد دولت فعلی نارضایتی عمومی وجود دارد/برخورد دوگانه دولت با منتقدان و رسانه‌ها

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: تنها ملی مذهبی‌های ابتدای انقلاب نیستند که سینه‌چاک آمریکا شدند، یک عده هم در ابتدا انقلابی بودند، در تسخیر لانه جاسوسی هم شرکت کردند ولی امروز ماهیت آنها تغییر کرده و سینه‌چاک آمریکا شده‌اند.
برخی انقلابی‌های دیروز، سینه‌چاک امروز آمریکا شده‌اند/ نسبت به عملکرد دولت فعلی نارضایتی عمومی وجود دارد/برخورد دوگانه دولت با منتقدان و رسانه‌ها

oxin channel