بررسی مشکلات محله فردوسی در کمیته نظارت شورای شهر/ از تاریکی خیابان‌ها تا کمبود بودجه مدارس متقین

بررسی مشکلات محله فردوسی در کمیته نظارت شورای شهر/ از تاریکی خیابان‌ها تا کمبود بودجه مدارس متقین
مشکلات قلب تهران، یعنی محله فردوسی روی میز کمیته نظارت شورای شهر قرار گرفت و شورایاران به بیان مشکلات اهالی این محله پرداختند.

بررسی مشکلات محله فردوسی در کمیته نظارت شورای شهر/ از تاریکی خیابان‌ها تا کمبود بودجه مدارس متقین

مشکلات قلب تهران، یعنی محله فردوسی روی میز کمیته نظارت شورای شهر قرار گرفت و شورایاران به بیان مشکلات اهالی این محله پرداختند.
بررسی مشکلات محله فردوسی در کمیته نظارت شورای شهر/ از تاریکی خیابان‌ها تا کمبود بودجه مدارس متقین