بررسی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 97 به روزهای آتی موکول شد

بررسی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 97 به روزهای آتی موکول شد
بررسی تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 97 به روزهای آینده موکول شد.

بررسی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 97 به روزهای آتی موکول شد

بررسی تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 97 به روزهای آینده موکول شد.
بررسی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 97 به روزهای آتی موکول شد