بروکسل: آمریکا از برجام خارج شود از منافع فعالان اقتصادی‌مان محافظت می‌کنیم

بروکسل: آمریکا از برجام خارج شود از منافع فعالان اقتصادی‌مان محافظت می‌کنیم
یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت در صورت خروج آمریکا از برجام، بروکسل از منافع فعالان اقتصادی خود محافظت خواهد کرد.

بروکسل: آمریکا از برجام خارج شود از منافع فعالان اقتصادی‌مان محافظت می‌کنیم

یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت در صورت خروج آمریکا از برجام، بروکسل از منافع فعالان اقتصادی خود محافظت خواهد کرد.
بروکسل: آمریکا از برجام خارج شود از منافع فعالان اقتصادی‌مان محافظت می‌کنیم