برپایی نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن/ پرچم ایران در دست هر دانش‌آموز

برپایی نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن/ پرچم ایران در دست هر دانش‌آموز
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد اصلی ما در راهپیمایی ۲۲بهمن است و هر دانش‌آموز یک پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست دارد.

برپایی نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن/ پرچم ایران در دست هر دانش‌آموز

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد اصلی ما در راهپیمایی ۲۲بهمن است و هر دانش‌آموز یک پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست دارد.
برپایی نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن/ پرچم ایران در دست هر دانش‌آموز