برگزاری بزرگداشت شهدا راهی برای درک آرمان آن‌هاست

برگزاری بزرگداشت شهدا راهی برای درک آرمان آن‌هاست
پدر شهید احمدی‌روشن گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا برای سوگواری نیست بلکه درک راه شهید است.

برگزاری بزرگداشت شهدا راهی برای درک آرمان آن‌هاست

پدر شهید احمدی‌روشن گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا برای سوگواری نیست بلکه درک راه شهید است.
برگزاری بزرگداشت شهدا راهی برای درک آرمان آن‌هاست