برگزاری دوره آموزشی HSE پیمانکاران شرکت گاز در دانشگاه سمنان

برگزاری دوره آموزشی HSE پیمانکاران شرکت گاز در دانشگاه سمنان
دوره آموزشی HSE (بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ) ویژه پیمانکاران شرکت گاز استان در دانشگاه سمنان آغاز شد

برگزاری دوره آموزشی HSE پیمانکاران شرکت گاز در دانشگاه سمنان

دوره آموزشی HSE (بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ) ویژه پیمانکاران شرکت گاز استان در دانشگاه سمنان آغاز شد
برگزاری دوره آموزشی HSE پیمانکاران شرکت گاز در دانشگاه سمنان

فروش بک لینک