برگزاری نشست ویژه برای بررسی مرگ سیدامامی و جاسوسان سازمان سیا

برگزاری نشست ویژه برای بررسی مرگ سیدامامی و جاسوسان سازمان سیا
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از درخواست جمعی از اعضای کمیسیون متبوعش برای برگزاری نشست فوق‌العاده جهت بررسی مرگ سیدامامی و جاسوسان سازمان سیا خبر داد.

برگزاری نشست ویژه برای بررسی مرگ سیدامامی و جاسوسان سازمان سیا

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از درخواست جمعی از اعضای کمیسیون متبوعش برای برگزاری نشست فوق‌العاده جهت بررسی مرگ سیدامامی و جاسوسان سازمان سیا خبر داد.
برگزاری نشست ویژه برای بررسی مرگ سیدامامی و جاسوسان سازمان سیا